VOP

 1. Allgemeines
  Die Lieferungen, Leistungen und Angebote unseres Unternehmens erfolgen ausschließlich aufgrund dieser
  Geschäftsbedingungen; entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden
  erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. Vertragserfüllungshandlungen unsererseits
  gelten insofern nicht als Zustimmung zu von unseren Bedingungen abweichenden Vertragsbedingungen. Diese
  Geschäftsbedingungen gelten als Rahmenvereinbarung auch für alle weiteren Rechtsgeschäfte zwischen den Vertragsparteien.
  General Terms and Conditions
  Deliveries, performances, and offers are based on the following terms and conditions; any and all client’s conditions diverging
  from our terms and conditions will not be accepted unless agreed to in writing; our contractual performance will therefore not
  show acceptance or consent to any differing terms and conditions. Contractual terms establish the framework for all further legal
  transactions between contracting parties.
  Obecně
  Dodávky, služby a nabídky naší společnosti jsou prováděny výhradně na základě těchto obchodních podmínek; neuznáváme žádné obchodní podmínky zákazníka, které jsou v rozporu s našimi obchodními podmínkami nebo se od nich odchylují,pokud jsme výslovně nesouhlasili s jejich platností. V tomto ohledu se jakékoli úkony plnění smlouvy z naší strany nepovažují za přijetí smluvních podmínek odchylujících se od našich podmínek. Tyto obchodní podmínky platí rovněž jako rámcová dohoda pro všechny ostatní právní úkony mezi smluvními stranami.

 2. Vertragsabschluss
  Der Vertrag gilt als vereinbart, wenn der Verkäufer nach Erhalt der Bestellung eine schriftliche Auftragsbestätigung abgesandt
  hat. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu Ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers. Die
  Angebote des Verkäufers gelten freibleibend; Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Auch das Absenden der vom Kunden
  bestellten Ware bewirkt den Vertragsabschluß. Werden an uns Angebote gerichtet, so ist der Anbietende eine angemessene,
  mindestens jedoch 8-tägige Frist ab Zugang des Angebotes daran gebunden.
  Business Transactions
  Contracts become binding as soon as seller has confirmed the order in writing. Changes and additions to contract need written
  approval by seller. Offers by seller are subject to alteration without notice; intermediate sale is reserved. Orders in delivery status
  conclude business transaction. From the time received seller will have a period of at least eight business days to determine
  acceptance of any offers by buyer.
  Smlouvy o obchodních transakcích
  se stávají závaznými, jakmile prodávající písemně potvrdí objednávku. Změny a dodatky ke smlouvě vyžadují písemný souhlas prodávajícího. Nabídky prodávajícího podléhají změnám bez předchozího upozornění; meziprodej je vyhrazen. Objednávky ve stavu dodání uzavírají obchodní transakci. Od okamžiku, kdy prodávající obdrží, bude mít lhůtu nejméně osmi pracovních dnů na to, aby rozhodl o přijetí jakýchkoli nabídek kupujícím.

 3. Pläne und Unterlagen
  Technische Angaben, Abbildungen und Leistungsangaben dienen zur Veranschaulichung als Richtwerte und sind annähernd
  unverbindlich.
  Plans and Documents
  Technical terms, designs, and performance data serve as approximate illustrations and are non-committal.
  Plány a dokumenty
  Technické termíny, návrhy a údaje o výkonu slouží jako přibližné ilustrace a jsou nezávazné.


 4. Verpackung
  Alle Preise gelten verpackt und unverladen ab Werk St. Georgen a. F.
  Packaging
  All prices are effective as packaged excluding delivery fees from the plant at St. Georgen am Fillmannsbach.
  Balení
  Všechny ceny jsou platné jako balené bez poplatků za doručení z závodu v St. Georgen am Fillmannsbach.

 5. Gefahrenübergang
  Alle Waren gelten „ab Werk“ verkauft. Die Lieferung gilt als erfüllt, wenn die Liefergegenstände dem Frachtführer oder Spediteur übergeben sind. Die Verladung und der Versand erfolgen in allen Fällen auf Gefahr des Käufers, auch dann, wenn „frei Empfangsstation“ oder „frei Empfänger“ o.ä. geliefert wurde.
  Transitional Risks
  Products are deemed sold “ex plant”. Deliveries are met as soon as products are transferred to carrier or shipping agency. Shipping and handling are buyer’s risk at all times. This applies to all methods of shipping.
  Přechod nebezpečí škody na zboží
  Produkty se považují za prodané jako „ex plant“. Dodávky jsou splněny, jakmile jsou produkty převedeny na dopravce nebo přepravní agenturu. Přeprava a manipulace jsou vždy rizikem kupujícího. To platí pro všechny způsoby přepravy.

 6. Abruf
  Auf Abruf bestellte Waren sind nach Ende des Abruftermines ohne weitere Verständigung als fix verkauft zu liefern und zu
  bezahlen.
  On Call
  On call orders will be sold and delivered without any further notice and are due for immediate payment.
  Na výzvu
  Zboží objednané na výzvu musí být doručeno a zaplaceno jako trvale prodané po skončení data odvolání bez dalšího oznámení

 1. Lieferzeit
  Die Lieferfrist beginnt mit dem Datum der Bestellung, wenn der Käufer keine Abänderung des Lieferauftrages vornimmt.
  Der Verkäufer ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen. Der Verkäufer behält sich Ausführungsänderungen auch
  während der Lieferfrist vor. Im Falle einer Verschlechterung der Bonität des Käufers kann der Verkäufer vom Liefervertrag ganz
  oder teilweise zurücktreten.
  Tritt der Käufer nach rechtsverbindlich erteiltem Auftrag – gleich aus welchem Grunde – vom Kauf zurück, steht dem Verkäufer
  das Recht zu, bei Serienprodukten eine Stornogebühr von 10% des Verkaufspreises zu begehren, bei Sonderanfertigung
  zusätzlich auch den Ersatz der aufgelaufenen Herstellkosten, wobei in diesem Fall angearbeitete Teile dem Käufer zur
  Verfügung stehen.
  Hat der Verkäufer einen Lieferverzug (siehe Punkt 11) verschuldet, kann der Käufer entweder die Erfüllung verlangen oder, unter
  Setzung einer angemessenen Nachfrist, den Rücktritt vom Vertrag erklären. Die Rücktrittserklärung ist in allen Fällen mittels
  eingeschriebenen Briefes dem Verkäufer bekannt zu machen.
  Der Käufer hat in diesem Falle das Recht, geleistete Anzahlungen in voller Höhe, jedoch ohne irgendwelche Zinsenansprüche,
  vom Verkäufer zurückzufordern.
  Delivery Time
  Term of delivery starts with the order date unless buyer makes changes to order. Seller has the right to advance or part
  deliveries. Seller reserves the right to exportation changes during the term of delivery. Seller may terminate contract fully or in
  parts if buyer’s solvency becomes questionable.
  If seller cancels a legally binding contract for any reason seller has the right to charge a 10% cancellation fee on the sales price
  for standard products as well as an additional compensation for occurred production costs for special manufactures, whereby
  already manufactured parts are at sellers’ disposition. If seller exceeds term of delivery (see also paragraph 11) buyer may either
  insist on completion or terminate contract after an appropriate extension of time. Buyer must give written notice to seller in case
  of withdrawal from contract. Buyer then will have the right to claim back all down payments in full, however, without charging any
  interest.
  Dodací lhůta
  Dodací lhůta začíná dnem objednávky, pokud kupující neprovede změnu objednávky dodání. Prodávající je oprávněn provádět dílčí nebo předběžné dodávky. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny exekuce i v průběhu dodací lhůty. V případě zhoršení bonity kupujícíhomůže prodávající od smlouvy o dodávce zcela nebo zčásti odstoupit. Odstoupí-li kupující od koupě po právně závazné objednávce – z jakéhokoli důvodu – má prodávajícíprávo požadovat storno poplatek ve výši 10 % z prodejní ceny sériových výrobkůa v případě výrobků na zakázku také náhradu vzniklých výrobních nákladů, v takovém případějsou kupujícímu k dispozici zpracované díly. Je-li prodávající odpovědný za prodlení s dodáním (viz bod 11), může kupující buď požadovat plnění, nebo stanovení přiměřené lhůty odkladu oznámit odstoupení od smlouvy. Ve všech případechmusí být prohlášení o odstoupení oznámeno prodávajícímu doporučeným dopisem. V takovém případě má kupující právo požadovat od prodávajícího jakékoli zálohy provedené v plné výši, avšak bez jakýchkoli nároků na úroky.

 2. Lieferung, Transport, Annahmeverzug
  Unsere Verkaufspreise beinhalten keine Kosten für Zustellung, Montage oder Aufstellung. Auf Wunsch werden jedoch diese
  Leistungen gegen gesonderte Bezahlung von uns erbracht bzw. organisiert. Dabei werden für Transport bzw. Zustellung die
  tatsächlich aufgewendeten Kosten samt einem angemessenen Regiekostenaufschlag, mindestens jedoch die am
  Auslieferungstag geltenden oder üblichen Fracht- und Fuhrlöhne der gewählten Transportart in Rechnung gestellt.
  Montagearbeiten werden nach Zeitaufwand berechnet, wobei ein branchenüblicher Mannstundensatz als vereinbart gilt.
  Hat der Kunde die Ware nicht wie vereinbart übernommen (Annahmeverzug), sind wir nach erfolgloser Nachfristsetzung
  berechtigt, die Ware entweder bei uns einzulagern, wofür wir eine Lagergebühr von 0,1 % des Bruttorechnungsbetrages pro
  angefangenem Kalendertag in Rechnung stellen, oder auf Kosten und Gefahr des Kunden bei einem dazu befugten
  Gewerbsmanne einzulagern. Gleichzeitig sind wir berechtigt, entweder auf Vertragserfüllung zu bestehen, oder nach Setzung
  einer angemessenen, mindestens 2 Wochen umfassenden Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu
  verwerten.
  Delivery, Shipment, Receiving Delays
  Prices do not include any costs for delivery, assembly or set-up. Seller is able to perform or organize these services for an
  additional fee. Charges for shipping and handling will be determined by the actual costs and an appropriate expenditure, at a
  minimum buyer will be billed the current fees of the selected carrier for freight and transportation. Assembly fees are billed by the
  time spent at the standard rate per man per hour.
  If buyer delays receiving products as agreed upon (Receiving Delay), and after unsuccessful extension of time, seller has the
  right to store products at a rate of 0,1% of the gross price per calendar day or to warehouse products at buyers risk and cost. At
  the same time seller has the right to either insist on terms of contract or to set an appropriate extension of time, at a minimum
  two weeks, after which seller can either terminate the contract or use products in another way.
  Dodání, doprava, prodlení s převzetím
  Naše prodejní ceny nezahrnují žádné náklady na dodání, montáž nebo instalaci. Na vyžádání však budeme tyto služby poskytovat nebo organizovat za samostatnou platbu. U dopravy nebo dodání budou fakturovány skutečně vzniklé náklady, včetně přiměřeného kontrolního příplatku, ale alespoň mzdy za dopravu a dopravu vybraného způsobu dopravy platné nebo obvyklé v den dodání. Montážní práce jsou účtovány podle požadované doby, přičemž se považuje za dohodnutou standardní mano-hodinová sazba. Pokud zákazník nepřevzal zboží tak, jak bylo dohodnuto (prodlení s převzetím), jsme oprávněni po prodloužení lhůty pro převzetí zboží zboží buď uskladnit u nás, za což účtujeme poplatek za skladování ve výši 0,1% z hrubé fakturované částky za kalendářní den nebo jeho část, nebo je skladovat na náklady a riziko zákazníka u oprávněného obchodníka. Zároveň jsme oprávněni buď trvat na plnění smlouvy, nebo po stanovení přiměřené odkladné lhůty v délce nejméně 2 týdnů odstoupit od smlouvy a zboží použít jinde.

 3. Preis
  Alle von uns genannten Preise sind, sofern nicht anderes ausdrücklich vermerkt ist, exklusive Umsatzsteuer zu verstehen. Alle
  eingehenden Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt der Preisangabe. Kostenänderungen bis zur Lieferung gehen
  zugunsten bzw. zu Lasten des Käufers.
  Sollten sich die Lohnkosten aufgrund kollektivvertraglicher Regelungen in der Branche oder innerbetrieblicher Abschlüsse oder
  sollten sich andere, für die Kalkulation relevante Kostenstellen oder zur Leistungserstellung notwendige Kosten wie jene für
  Materialien, Energie, Transporte, Fremdarbeiten, Finanzierung etc. verändern, so sind wir berechtigt, die Preise entsprechend zu
  erhöhen oder zu ermäßigen.
  Weiter gelten alle Preise als freibleibend und „ab Werk“ des Verkäufers. Ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, verstehen
  sich die Preise ohne Entladung und weitere Verbringung.
  Prices
  All prices are without sales taxes unless explicitly noted otherwise. All incoming prices are based on costs at the time of
  quotation. Changes in costs before delivery will be passed on to the buyer. Prices will increase or decrease depending on
  changes in salaries caused by collective treaty regulations or internal settlements or in case of changes to the relevant costs of
  materials, energy, shipping, outside labor, financing, and so forth. Further on all prices are effective as subject to being sold “ex
  plant”. If delivery is included in contract prices are exclusive unloading and further placement.
  Ceny
  Všechny námi uvedené ceny jsou, pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou bez DPH. Všechny uváděné ceny jsou založeny na nákladech v době stanovení ceny. Změny nákladů až do dodání jsou ve prospěch nebo na náklady kupujícího. Pokud by se mzdové náklady změnily v důsledku předpisů kolektivních smluv v oboru nebo interních dohod nebo pokud by se změnila jiná nákladová střediska relevantní pro výpočet nebo poskytování služeb, jako jsou náklady na materiál, energii, dopravu, externí práci, financování atd., Jsme oprávněni odpovídajícím způsobem zvýšit nebo snížit ceny. Kromě toho se všechny ceny mohou změnit a jsou stanoveny „ze závodu“ prodávajícího. Pokud byla dohodnuta dodávka s dodávkou, ceny jsou bez vykládky a dalšího převodu.

 1. Erfüllungsort
  Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens.
  Place of Performance
  Place of Performance is the site of our business.
  Místo plnění
  Místem plnění je sídlo prodávajícího

 2. Zahlung
  Alle Zahlungen sind ausschließlich im Sinne der vereinbarten Zahlungsbedingungen an den Verkäufer zu leisten. Der Käufer ist
  nicht berechtigt, Zahlungen wegen Gewährleistungsanschprüchen oder sonstigen vom Verkäufer nicht anerkannten
  Gegenansprüche zurückzuhalten.
  Kommt der Käufer mit vereinbarten Zahlungen in Verzug, kann der Verkäufer
  a.) die Erfüllung seiner eigenen vertraglichen Verpflichtungen aufschieben,
  b.) eine Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch nehmen,
  c.) den noch offenen Kaufpreis mit Terminverlust belegen und
  d.) ab Fälligkeit Verzugszinsen (und Zinseszinsen) in Anrechnung bringen oder, nach einer angemessenen Nachfrist, vom
  Vertrag zurücktreten. Bei Überschreitung des Zahlungstermines werden die bankmäßigen Verzugszinsen p.a. für jeden
  angefangenen Monat in Anrechnung gebracht.
  Bei Zahlungsverzug sind alle Mahn- und Inkassospesen vom Käufer zu tragen.
  Payment
  All payments must be made to seller following the agreed terms of payment. Buyer is not entitled to reserve payment due to
  demands of warranty or other inadmissible claims.
  If buyer defaults on agreed payment seller is entitled to
  a.) delay completion of contractual obligations
  b.) legally claim an extension of delivery term
  c.) impose additional costs on outstanding purchase price with term and time limit
  d.) charge interest or terminate contract after an appropriate extension of time; exceeding the terms of payment will result in
  interest demands according to banking interest rates per year per every month.
  Buyer will be charged with all costs of expenses for hortatory proceedings.
  Platba
  Všechny platby musí být prováděny výhradně prodávajícímu v souladu s dohodnutými platebními podmínkami. Kupující není oprávněn zadržet platby z důvodu záručních nároků nebo jiných protinároků neuznaných prodávajícím. Je-li kupující v prodlení se sjednanými platbami, může prodávající
  a.) odložit plnění vlastních smluvních povinností,
  b.) požadovat prodloužení dodací lhůty,
  c.) prokázat neuhrazenou kupní cenu se ztrátou lhůty a
  d.) účtovat úroky z prodlení (a složené úroky) od data splatnosti nebo po přiměřené době odkladu odstoupit od smlouvy. V případě překročení lhůty splatnosti bude bance připsán úrok z prodlení p.a.za každý měsíc nebo jeho část. V případě prodlení s platbou nese veškeré poplatky za upomínání a inkaso kupující.

 3. Forderungsabtretungen
  Bei Lieferung unter Eigentumsvorbehalt tritt der Kunde uns schon jetzt seine Forderungen gegenüber Dritten, soweit diese durch
  Veräußerung oder Verarbeitung unserer Waren entstehen, bis zur endgültigen Bezahlung unserer Forderungen zahlungshalber
  ab. Der Kunde hat uns auf Verlangen seine Abnehmer zu nennen und diese rechtzeitig von der Zession zu verständigen. Die
  Zession ist in den Geschäftsbüchern, insbesondere in der offenen Posten – Liste einzutragen und auf Lieferscheinen, Fakturen
  etc. dem Abnehmer ersichtlich zu machen. Ist der Kunde mit seinen Zahlungen uns gegenüber im Verzug, so sind die bei ihm
  eingehenden Verkaufserlöse abzusondern und hat der Kunde diese nur in unserem Namen inne. Allfällige Ansprüche gegen
  einen Versicherer sind in den Grenzen des § 15 Versicherungsvertragsgesetz bereits jetzt an uns abgetreten. Forderungen
  gegen uns dürfen ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht abgetreten werden.
  Transfer of Demands
  Upon delivery we reserve the title against third parties by buyer if those occur through the sale or processing of our products until
  full payment of our payments receivable. Buyer has to disclose his customers and inform them of the transfer in a timely manner.
  The transfer has to be listed in the company books, particularly in the open accounts payable and has to be evident on delivery
  notes and invoices. If buyer defaults on payments all his proceeds have to be transferred to our company. Any demands against
  insurers have to be transferred to us according to and limited by paragraph 15 of the insurance policy laws. Demands against us
  cannot be transferred without our explicit consent.
  Postoupení pohledávek
  V případě dodání s výhradou vlastnictví nám zákazník tímto postupuje své pohledávky vůči třetím stranám, pokudvyplývají z prodeje nebo zpracování našeho zboží, až do konečného zaplacení našich nároků z titulu platby. Na požádání nám zákazník musí své zákazníky pojmenovat a včas je informovat o zadání. Přiřazení musí být zapsáno do obchodních knih, zejména do otevřeného seznamu položek azviditelněno na dodacích listech, fakturách atd.dem odběratele. Pokud je zákazník v prodlení se svými platbami nám, musí být výnosy z prodeje, které obdržel, odděleny a zákazník je drží pouze naším jménem. Případné nároky vůči pojistiteli nám již byly postoupeny v mezích § 15 zákona o pojistných smlouvách. Nároky vůči nám nesmí být postoupeny bez našeho výslovného souhlasu.

 4. Eigentumsvorbehalt und dessen Geltendmachung
  Alle Waren werden von uns unter Eigentumsvorbehalt geliefert und bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. In
  der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser ausdrücklich erklärt wird.
  Bei Warenrücknahme sind wir berechtigt, angefallene Transport- und Manipulationsspesen zu verrechnen. Bei Zugriffen Dritter
  auf die Vorbehaltsware – insbesondere durch Pfändungen – verpflichtet sich der Kunde, auf unser Eigentum hinzuweisen und
  uns unverzüglich zu benachrichtigen. Ist der Kunde Verbraucher oder kein Unternehmer, zu dessen ordentlichem
  Geschäftsbetrieb der Handel mit den von uns erworbenen Waren gehört, darf er bis zur vollständigen Begleichung der offenen
  Kaufpreisforderung über die Vorbehaltsware nicht verfügen, sie insbesondere nicht verkaufen, verpfänden, verschenken oder
  verleihen. Der Kunde trägt das volle Risiko für die Vorbehaltsware, insbesondere für die Gefahr des Unterganges, des Verlustes
  oder der Verschlechterung.
  Property Proviso Clause and Execution
  All products will be delivered under a property proviso clause and remain our property until paid in full. Execution of property
  proviso clause does not mean cancellation of contract unless clearly stated. Return of products allows us to charge all handling
  and delivery fees. In the case of seizure through third parties buyer is obligated to disclose our property rights and inform us
  immediately. If buyer is customer and no contractor who will use our products for his own business dealings, buyer is not
  authorized to sell, seize, give away, or lease any parts before all products are paid in full. Buyer bears all risks for products
  delivered under a property proviso clause especially the risks of destruction, loss, or damage.
  Výhrada vlastnictví
  Veškeré zboží dodáváme s výhradou vlastnictví a zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení. Uplatnění výhrady vlastnictví představuje odstoupení od smlouvy pouze tehdy, je-li to výslovně deklarováno. V případě vrácení zboží jsme oprávněni účtovat veškeré vzniklé náklady na dopravu a manipulaci. V případě přístupu třetích osob k vyhrazenému zboží – zejména prostřednictvím zabavení – se zákazník zavazuje poukázat na naše vlastnictví a neprodleně nás informovat.  Je-li zákazník spotřebitelem či nikoli podnikatelem, jehož běžná obchodní činnost zahrnuje obchodování se zbožím zakoupeným u nás, nesmí s rezervovaným zbožím nakládat, dokud nebude neuhrazená pohledávka kupní ceny zcela vyřízena, a zejména jej nesmí prodávat, zastavovat, darovat ani půjčovat. Zákazník nese plné riziko za zboží s výhradou vlastnictví, zejména za riziko zničení, ztráty nebo poškození.

 1. Gewährleistung
  Der Verkäufer leistet nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen für die Gebrauchsfähigkeit und Konstruktionen der gelieferten
  Waren Gewähr für solche Mängel, die während eines Zeitraumes von zwölf Monaten nach Lieferung auftreten. Der Käufer hat
  Gewährleistungsmangel innerhalb 8 Tagen nach Lieferung schriftlich anzuzeigen. Für den Nachweis der Mängel ist der
  Untersuchungsbefund des Werkes maßgebend.
  Der Verkäufer kann:
  a.) die mangelhafte Ware an Ort und Stelle nachbessern,
  b.) sich die mangelhafte Ware oder die mangelhaften Teile zwecks Nachbesserung frachtfrei zurücksenden lassen.
  c.) die mangelhaften Teile umtauschen. Waren- oder Teilrücksendungen dürfen nur nach Zustimmung durch den Verkäufer zur
  Nachbesserung oder zum Umtausch zurückgeliefert werden. Mängelbehebung durch den Verkäufer bleibt ohne Einfluss auf die
  Gewährleistungsfrist.
  Der Verkäufer nimmt Rücksendungen bemangelter Ware oder Teile nach Umtausch oder Nachbesserung, an den Käufer unfrei
  vor.
  Der Käufer ist nicht berechtigt für selbst vorgenommene Mängelbehebung Kostenersatz vom Verkäufer zu verlangen.
  Für diejenigen Teile der Ware, die der Verkäufer vom Unterlieferanten bezogen hat, haftet der Verkäufer nur im Rahmen der ihm
  selbst gegen Unterlieferanten zustehenden Gewährleistungsansprüche.
  Der Verkäufer kann für Schäden, die durch Entfernen oder Abänderungen der mitgelieferten Schutzvorrichtungen entstehen,
  vom Käufer nicht haftbar gemacht werden.
  Warranty
  Seller warranties use and construction of delivered products according to the following regulations for a period of 12 month.
  Buyer has to report any defects in writing within 8 days of delivery. Prove of defects must be confirmed by findings from our
  company.
  Seller may
  a.) improve defects on site
  b.) be sent the defective products or parts for corrections freight-free
  c.) exchange defective parts
  Products and parts may only be returned after seller agrees to corrections or returns. Repairs by the seller will not change the
  period of warranty.
  Faulty products or parts after exchange or repair will be returned postpaid.
  Buyer is not entitled to charge seller for costs caused by self repair.
  For parts of the products that seller received from third party warranty applies only according to warranty regulations with third
  party.
  Seller is not responsible for defects caused by the improper removal or alteration of the protective devices by the buyer.
  Záruka
  V souladu s následujícími ustanoveními o použitelnosti a konstrukci dodaného zboží prodávající zaručuje takové vady, které se vyskytnou po dobu dvanácti měsíců po dodání. Kupující je povinen oznámit záruční vadu písemně do 8 dnů od dodání. Pro prokázání vad jsou rozhodující nálezy zkoušky práce.
  Prodávající může:
  a.) opravit vadné zboží na místě,
  b.) nechat vadné zboží nebo vadné části vrátit přepravu zaplacenou za účelem nápravy.
  c.) vyměnit vadné díly. Vrácení zboží nebo dílů lze vrátit k opravě nebo výměně pouze se souhlasem prodávajícího. Odstranění vad prodávajícím zůstává bez vlivu na záruční dobu. Prodávající vrátí vadné zboží nebo části kupujícímu přepravu po výměně nebo opravě. Kupující není oprávněn požadovat od prodávajícího náhradu nákladů na vlastní odstranění vad. Za ty části zboží, které prodávající zakoupil od subdodavatele, odpovídá prodávající pouze v rozsahu záručních nároků, na které má vůči subdodavatelům nárok. Prodávající nenese odpovědnost kupujícího za škodu způsobenou odstraněním nebo úpravou dodaných ochranných pomůcek.

 2. Produkthaftung
  Regressforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte
  weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.
  Product Guaranty
  Recourse demands according to the product guaranty laws paragraph 12 are excluded unless recourse demander can prove
  gross negligence on our part.
  Ručení za product, nároky z odpovědnosti za vadu
  výrobku postihové nároky ve smyslu § 12 zákona o odpovědnosti za vadu výrobku jsou vyloučeny, pokud osoba oprávněná k postihu neprokáže, že vada byla způsobena v naší sféře a byla přinejmenším hrubou nedbalostí.

 3. Schadenersatz
  Sämtliche Schadenersatzansprüche sind in Fällen leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Personenschäden
  bzw. bei Verbrauchergeschäften für Schäden an zur Bearbeitung übernommenen Sachen. Das Vorliegen von leichter bzw.
  grober Fahrlässigkeit hat, sofern es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft handelt, der Geschädigte zu beweisen. Handelt es
  sich nicht um ein Verbrauchergeschäft, so beträgt die Verjährungsfrist von Schadenersatzansprüchen drei Jahre ab
  Gefahrenübergang. Die in diesen Geschäftsbedingungen enthaltenen oder sonst vereinbarten Bestimmungen über
  Schadenersatz gelten auch dann, wenn der Schadenersatzanspruch neben oder anstelle eines Gewährleistungsanspruches
  geltend gemacht wird.
  Indemnification
  All claims for damages are excluded unless gross negligence is proven. This does not apply to personal injury or respectively to
  consumer businesses for damages on parts for repairs. Negligence respectively gross negligence has to be shown by the
  damaged party unless the damaged party is a consumer business. The statutory period of limitation for claims of damages is
  three years. All stated regulations regarding warranty are binding.
  Náhrada škody
  Všechny nároky na náhradu škody jsou vyloučeny v případech mírné nedbalosti. To neplatí pro újmu na zdraví nebo, v případě spotřebitelských transakcí, pro škody na věcech převzatých ke zpracování. Hrubá nedbalost, pokud se nejedná o spotřebitelskou transakci, musí poškozená strana prokázat. Pokud se nejedná o spotřebitelskou transakci, činí promlčecí lhůta pro uplatnění nároků na náhradu škody tři roky od přechodu rizika. Ustanovení o náhradě škody obsažená v těchto obchodních podmínkách nebo jinak dohodnutá platí i v případě, že je nárok na náhradu škody uplatněn vedle nebo namísto záručního nároku. Všechny nároky na náhradu škody jsou vyloučeny, pokud není prokázána hrubá nedbalost. To neplatí pro újmu na zdraví nebo pro spotřebitelské podniky za škody na dílech pro opravy. Nedbalost, resp. hrubou nedbalost, musí poškozená strana prokázat, pokud poškozená strana není spotřebitelským podnikem. Zákonná promlčecí lhůta pro nároky na náhradu škody je tři roky. Všechny uvedené předpisy týkající se záruky jsou závazné.

 1. Entlastungsgründe
  Der Verkäufer kann Entlastungsgründe geltend machen, wenn nach Abschluss des Kaufvertrages Arbeitslosigkeit,
  Elementarschäden, Mobilisierungen, Beschlagnahme, Embargo, Streik und Ereignisse höherer Gewalt eintreten.
  Auch das Ausbleiben der Lieferung von Kohle, Öl, Strom und Vormaterialien, wodurch dem Verkäufer die Lieferung
  entscheidend erschwert und unmöglich gemacht wird, berechtigt ihn, die Lieferung für die Dauer der Behinderung und einer
  angemessenen Anlaufzeit auszusetzen oder vom Vertrag hinsichtlich nicht zu erfüllender Teile zurückzutreten.
  Reasons for Discharge
  After closing of contract seller can claim reasons of discharge in case of unemployment, damage by elemental force,
  mobilization, seizure, embargo, strike and events caused by higher power. Delay or non-arrival in supplies of coal, oil, electricity,
  and other necessary materials, which will cause essential delays or make it impossible for seller to deliver, will be reasons to
  suspend deliveries or to discharge seller of those parts of the contract that cannot be fulfilled.
  Důvody pro úlevy
  Po uzavření smlouvy může prodávající uplatnit důvody propuštění v případě nezaměstnanosti, poškození živelnou silou, mobilizace, zabavení, embarga, stávky a událostí způsobených vyšší mocí. Zpoždění nebo nedodání dodávek uhlí, ropy, elektřiny a dalších nezbytných materiálů, které způsobí zásadní zpoždění nebo znemožní prodávajícímu dodávat, bude důvodem k pozastavení dodávek nebo k vyřízení prodávajícího těch částí smlouvy, které nelze splnit.

 2. Vertragsrücktritt
  Bei Annahmeverzug oder anderen wichtigen Gründen, wie insbesonders Konkurs des Kunden oder Konkursabweisung mangels
  Vermögens, sowie bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern er von beiden Seiten
  noch nicht zur Gänze erfüllt ist. Für den Fall des Rücktrittes haben wir bei Verschulden des Kunden die Wahl, einen
  pauschalierten Schadenersatz von 15 % des Bruttorechnungsbetrages oder den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens
  zu begehren. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir von allen weiteren Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen entbunden
  und berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen zurückzuhalten und Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu
  fordern oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Tritt der Kunde – ohne dazu berechtigt zu
  sein – vom Vertrag zurück oder begehrt er seine Aufhebung, so haben wir die Wahl, auf die Erfüllung des Vertrages zu bestehen
  oder der Aufhebung des Vertrages zuzustimmen; im letzteren Fall ist der Kunde verpflichtet, nach unserer Wahl einen
  pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 15% des Bruttorechnungsbetrages oder den tatsächlich entstandenen Schaden zu
  bezahlen.
  Withdrawal from Contract
  As long as contract is not fully met by both parties, seller has the right to withdraw from contracts in case of delays of reception
  or other important reasons, especially in case of bankruptcy or denial of bankruptcy caused by insufficient means, as well as
  delays in payments. In case of withdrawal caused by buyer we may either charge a flat rat of 15% of the gross overall amount
  payable or request compensation for the actual damages. We do not have to perform any and all further services; we may obtain
  pre payments and securities, or withdraw from contractual obligations after an appropriate extension of time. In case of
  withdrawal by buyer without justification or buyer canceling contract we may either insist on completion of or agree to dissolve
  contract; in case of cancellation of contract buyer is obligated to pay a flat rate of 15% of the overall gross amount or request
  compensation for actual damages.
  Odstoupení od smlouvy
  Dokud není smlouva plně splněna oběma stranami, má prodávající právo odstoupit od smlouvy v případě zpoždění přijetí nebo jiných důležitých důvodů, zejména v případě úpadku nebo zamítnutí úpadku způsobeného nedostatečnými prostředky, jakož I prodlení s platbami. V případě odstoupení od smlouvy způsobené kupujícím můžeme buď účtovat paušální částku ve výši 15% hrubé celkové splatné částky, nebo požadovat náhradu za skutečné škody. Nemusíme provádět žádné další služby; můžeme získat zálohy a cenné papíry, nebo odstoupit od smluvních závazků po přiměřeném prodloužení lhůty. V případě odstoupení kupujícího bez odůvodnění nebo odstoupení kupujícího od smlouvy můžeme buď trvat na dokončení smlouvy, nebo souhlasit s jejím zrušením; v případě zrušení smlouvy je kupující povinen zaplatit paušální sazbu ve výši 15% z celkové hrubé částky nebo požadova tnáhradu skutečné škody.

 3. Rechtswahl, Gerichtsstand
  Es gilt österreichisches Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausdrücklich ausgeschlossen. Die Vertragssprache
  ist deutsch oder englisch. Die Vertragsparteien vereinbaren österreichische, inländische Gerichtsbarkeit. Gerichtsstand für alle
  Streitigkeiten, auch für Wechsel- und Scheckklagen, ist Braunau. Der Verkäufer kann jedoch auch ein anderes Gericht anrufen.
  Jeder Kaufvertrag unterliegt dem Recht des Verkäufers.
  Für Lieferung und Zahlung gilt als Erfüllungsort der Sitz des Verkäufers, auch dann, wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß an
  einem anderen Ort erfolgt.
  Legal Actions and Venues
  Austrian Law applies. Application of the UN acquisition laws are explicably excluded. Contractual language is German or
  English. Contractual partners agree to Austrian domestic venues. Legal venue for all disputes, including law suits for exchange
  bills and bounced checks, is the city of Braunau. The sellers’ site is place of performance for delivery and payments even if
  delivery takes place in another venue as stated by the contract.
  Volba práva, místo soudní příslušnosti
  Použije se rakouské právo. Použitelnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučena. Smluvním jazykem je němčina nebo angličtina. Smluvní strany se dohodly na rakouské vnitrostátní příslušnosti. Místem soudní příslušnosti pro všechny spory, včetně žalob týkajících se směnek a šeků, je Braunau. Prodávající se však může odvolat i k jinému soudu. Jakákoli kupní smlouva se řídí právem prodávajícího. Pro dodání a platbu je místem plnění sídlo prodávajícího, a to i v případě, že se předání uskuteční na jiném místě dle dohody.

 4. Lieferung ins Ausland
  Ohne Einwilligung des Verkäufers dürfen Maschinen nicht ins Ausland verkauft werden.
  Ebenso dürfen Maschinen ohne vorheriger schriftlicher Genehmigung nicht in Länder / Bundesländer / Gebiete verkauft werden,
  die anderen Händlern / Großhändlern / Gebietsvertretern zugesichert wurden.
  Deliveries to Foreign Countries
  Machinery may not be sold to foreign countries without consent from seller.
  Sales to countries / provinces / areas which are protected for other dealers / distributors are not allowed without any permit.
  Dodávky do zahraničí
  Stroje nesmí být prodávány do zahraničí bez souhlasu prodávajícího. Stejně tak stroje nesmí být prodávány bez předchozího písemného souhlasu zemím / federálním státům / územím, které byly přislíbeny jiným prodejcům / velkoobchodníkům / zástupcům oblasti.

 1. Datenschutz, Adressenänderung und Urheberrecht
  Der Kunde erteilt seine Zustimmung, dass auch die im Kaufvertrag mitenthaltenen personenbezogenen Daten in Erfüllung
  dieses Vertrages von uns automationsunterstützt gespeichert und verarbeitet werden. Der Kunde ist verpflichtet, uns
  Änderungen seiner Wohn- bzw. Geschäftsadresse bekanntzugeben, solange das vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht
  beiderseitig vollständig erfüllt ist. Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann als zugegangen, falls sie an
  die zuletzt bekanntgegebene Adresse gesendet werden.
  Pläne, Skizzen oder sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen und
  dergleichen stets unser geistiges Eigentum; der Kunde erhält daran keine wie immer gearteten Werknutzungs-, Kopier-,
  Weitergabe- oder Verwertungsrechte.
  Data Protection, Changes of Address, and Copyright
  Buyer agrees to have all necessary personal data collected in preparation of contract stored and processed through our
  automated system. Buyer agrees to inform us of any changes to his personal and business address as long as the contractual
  business is not completed by both parties. Failing to do so will result in acceptance of deliveries to the last known address.
  Plans, sketches, and all other technical records as well as samples, catalogs, brochures, pictures and such remain our property
  at all times; we do not need to add any kind of copyright, restrictions for use or sale.
  Ochrana osobních údajů, změna adresy a autorská práva
  Zákazník dává souhlas s tím, že osobní údaje obsažené v kupní smlouvě budou při plnění této smlouvy uchovávány a zpracovávány také s pomocí automatizace. Zákazník je povinen nás informovat o změnách své adresy bydliště nebo firmy, pokud smluvní právní úkon nebyl plně splněn oběma stranami. Není-li oznámení vynecháno, považují se prohlášení za přijatá také tehdy, jsou-li zaslána na poslední známou adresu. Plány, náčrty nebo jiné technické dokumenty, jakož i ukázky, katalogy, brožury, ilustrace a podobně zůstávají vždy naším duševním vlastnictvím; zákazník nezískává žádná práva na použití, kopírování, převod nebo využívání jakéhokoli druhu.

 2. Rücksendung von Teilen
  Bei Retournierung einzelner serienmäßiger mitgelieferten Teile (Schutzvorrichtungen, Keilriemenscheiben, etc.) können nur 70%
  der Ersatzteilpreise gutgeschrieben werden. Bei Umtausch von Maschinen und Ersatzteilen hat die Rücksendung
  frachtkostenfrei zu erfolgen. Sonderanfertigungen können nicht zurückgenommen werden.
  Return of Parts
  We will only refund 70% of all parts of returned serial merchandise (protection devices, V-belt pulleys etc.). The Return and
  exchange of machinery and replacement parts has to be freight-free. Special orders cannot be returned.
  Vrácení dílů
  Při vracení jednotlivých standardně dodávaných dílů (ochranná zařízení, klínové řemenice apod.) lze připsat pouze 70 %z ceny náhradních dílů. V případě výměny strojů a náhradních dílů musí být vrácena přeprava zaplacena. Výrobky na zakázku nelze vzít zpět.

NEWSLETTER

Nechte se informovat

Privacy policy(Required)